Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Abstrakt

V programu Technologické agentury ČR Epsilon, projektu s ev. číslem TH01030513 je prováděno fyzikální modelování anaerobní výroby bioplynu při vysoké koncentraci organických látek ve vsázce. Výsledky jsou aplikovány ve spolupráci s firmou AGRO-EKO spol. s r.o. při vývoji mobilní kontejnerové jednotky pro zpracování zejména tuhých bioodpadů na bioplyn a hnojivo. Řešení je zaměřeno nejen na běžné bioodpady, které jsou již nyní směřovány do bioplynových stanic, ale také na zpracování podsítné frakce získané při třídění směsného komunálního odpadu. Hlavní inovace reaktorového systému spočívá v pravidelném převrstvování polotekuté či tuhé vsázky pomocí korečkového dopravníku ve spojení s dalšími prvky. Funkční zkoušky prototypu bioreaktoru by měly být hotovy do konce roku 2016, poté bude připojena technologie pro energetické využití bioplynu a celá jednotka připravena pro demonstrační účely. Využívání nového typu bioreaktoru je předpokládáno zejména v závodech pro zpracování komunálního odpadu a v zemědělství.

Abstract

In the program Epsilon of the Technology Agency of the Czech Republic, project no. TH01030513 physical modeling of the anaerobic production of biogas with a high concentration of organic matter in the batch is carried out. The results are applied in cooperation with the company AGRO-EKO Ltd. in the development of mobile contained unit for processing especially solid biological waste into biogas and fertilizers. The solution focuses not only on ordinary biowastes, which are now directed to biogas plants, but also on processing the undersize fraction obtained in the sorting of mixed municipal waste. The main innovation of the reactor system consists of regular interstratification of the semisolid or solid biomass batch through the bucket conveyor in conjunction with other elements. Functional testing of a prototype bioreactor should be finished by the end of 2016. Than the technologies for energy recovery of biogas will be connected and the unit will be ready for demonstration purposes. The use of a new type of bioreactor is expected particularly in plants for municipal waste processing and in agriculture.