Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Abstrakt

Příspěvek seznamuje se čtyřletým výzkumným projektem TA01020959 určeným k vyvinutí technologie vysokosušinové anaerobní digesce zemědělských a dalších substrátů, jejímž jádrem byl horizontální fermentor vyrobený z plynotěsného vaku. Cílem projektu bylo zhotovení prototypového bioreaktoru vykazujícího velmi dobrou technologickou funkci při nízkých výrobních nákladech (v řádu jednotek mil. Kč). V příspěvku jsou uvedeny etapy řešení projektu a vyhodnoceny byly laboratorní výsledky fyzikálního modelování anaerobních procesů vedených při nízkém i vysokém obsahu sušiny vsázky. Nejhodnotnější výsledky vysokosušinových zkoušek byly ověřeny v poloprovozním měřítku tak, aby mohly být transformovány až na úroveň prototypového bioreaktoru. Cíle projektu byly naplněny a vzniklo provozní zařízení „Mobilní anaerobní bioreaktor CERNIN MAB”. Bioreaktor by měl být v závislosti na složení vsázky schopen poskytnout dostatek bioplynu pro kogenerační jednotku o výkonu 10 až 15 kWel. Tento příspěvek má za cíl stručně seznámit odbornou i laickou veřejnost s jednotlivými kroky řešení projektu v jednotlivých etapách a s konečnými výsledky za uplynulé 4 roky.