Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

OP VVV, v rámci Výzvy 02_18_069 Předaplikační výzkum pro ITI II, v aktuálním znění, tematického cíle 1 - Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací, investiční priority 1 - Posílení výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek, zejména těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu, prioritní osy 1 – Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
Celková dotace 28.774.558 Kč. Hlavní řešitel je VEC (Ochodek), rozpočet pro IET je 6,3 mil. Kč (6.317.838,- Kč).

Abstrakt:
Největší podíl na znečištění ovzduší v ostravské aglomeraci mají prachové částice, které působí na zdraví zdejších obyvatel buď přímo svými vlastnostmi, nebo přispívají ke zvýšení zdravotních rizik tím, že slouží jako nosiče dalších látek s nebezpečnými vlastnostmi. Projekt se v této souvislosti zaměřuje na problematiku emisí tuhých znečišťujících látek ze spalovacích zařízení malého výkonu (převážně do 30 kW) určených pro vytápění domácností. Emisní bilance na národní úrovni těmto zdrojům přisuzují cca třetinový podíl na celkových emisích prachu. Tyto bilance ovšem vycházejí z předpokladu, že spalovací zařízení je provozováno při jmenovitých podmínkách a že je v něm spalováno výrobcem doporučené palivo. Naše zkušenosti ukazují, že v převážné části topné sezóny je spalovací zařízení provozováno při sníženém výkonu a v tom případě podíl emisí prachu z domácností představuje cca 56 %. Cílem projektu je realizace výzkumu v oblasti opatření (technických a organizačních) pro snížení emisí prachu, a to prostřednictvím účinného mechanismu kontroly spalování nevhodných paliv (výzkumný cíl 1) a vhodné autodiagnostiky kotle pro sledování správného průběhu spalovacího procesu (výzkumný cíl 2). Ke splnění cílů přispěje řešitelský tým složený z výzkumných a technických pracovníků ze tří odborných pracovišť žadatele (tři centra VaVpI). Nedílnou součástí projektu je rozvoj spolupráce s aplikační sférou za účelem získání podnětů pro lepší využitelnost výsledků projektu v praxi, zajištění zpětné vazby z experimentálního ověřování, vzájemného transferu znalostí a budoucí komercializace dosažených výsledků.