Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Abstrakt 

Projekt je zaměřen na pochopení základních a klíčových faktorů, které ovlivňují vztah mezi aktivitou, selektivitou a stabilitou nosičů s hierarchickou porézní strukturou a strukturovaných materiálů na bázi TiO2 s heteropřechodem a jejich fyzikálně-chemickými vlastnostmi. Cílem projektu je popsat vztahy mezi parametry přípravy materiálů a výslednými vlastnostmi. Aktivita katalyzátorů a fotokatalyzátorů bude zkoumána z hlediska katalytické přeměny CO2 a fotokatalytické redukce CO2 na užitečné sloučeniny. Budou zhodnoceny a popsány hlavní parametry ovlivňující rychlost reakce hierarchicky porézních podpůrných struktur pro zlepšené vlastnosti přenosu hmoty při katalytické přeměně CO2 a migrační cesty excitovaných elektronů a děr ve fotokatalyzátorech s heteropřechodem používaných pro fotokatalytickou redukci CO2. Získané informace povedou k lepšímu porozumění vztahu struktura-aktivita, což umožní lepší design těchto materiálů.

Abstract 

The project is focused on understanding the fundamental and key factors that influence the relationship between the activity, selectivity and stability of hierarchically porous catalyst support structures as well as photocatalytic TiO2-based heterojunction structured materials and their physico-chemical properties. The project aims to describe the relationships between materials’ synthesis parameters and the resulting properties. The activity of the catalysts and photocatalysts will be investigated in terms of CO2 catalytic conversion and CO2 photocatalytic reduction into valuable compounds. The main parameters affecting the reaction rate of hierarchically porous support structures architectures for improved mass transfer properties in the CO2 catalytic conversion as well as the migration pathway of excited electron-hole in the heterojunction photocatalysts used for CO2 photocatalytic reduction will be evaluated and described. Obtained information will lead to a better understanding of structure-activity relationship, which will enable improved design of these materials.

GACR-CZ_logo