Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Abstrakt:

Charakterizovat úsady vznikající při stripování amoniaku z koksárenských odpadních vod, objasnit mechanizmus jejich tvorby a navrhnout možnosti eliminace jejich vzniku.
Vyvinout nový typ destilačních pater a optimalizovat jeho geometrii z hlediska hydrodynamiky a dělící schopnosti s cílem zajistit odolnost vůči zanášení, zvýšit spolehlivost funkce destilačních a stripovacích kolon, prodloužit provozuschopnost zařízení, snížit náklady spojené s čištěním zařízení, snížit množství nebezpečných odpadů a odpadních vod vznikajících při čištění výše uvedených zařízení a snížit obsah amoniaku v odpadních vodách.
Navrhnout a sestavit zkušební mobilní zařízení, které umožní ověřit výsledky výzkumu a vývoje v průmyslových podmínkách.

Abstract:

Characterizing deposits generated during stripping of ammonia from coking wastewater, clarifying the mechanism of their formation and suggesting the possibility of elimination of their occurrence.
Developing a new type of trays and optimizing its geometry in terms of hydrodynamics and separating skills to ensure resistance to clogging, increasing the reliability of the distillation and stripping columns, extending the operability, reducing costs associated with cleaning of the equipment, reducing the amount of hazardous waste and wastewater generated during cleaning of the devices mentioned above, and to reduce the ammonia content in waste water.
Design and building of mobile test device which allows to verify the results of research and development in industrial conditions.