Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Abstrakt

Ukončený projekt TA04020723 ukázal na zásadní problémy většiny velkých energetických zdrojů spalujících fosilní paliva v ČR s dosažením budoucích emisních limitů Hg ve spalinách dle BAT, a ukázal na směry dalšího výzkumu intenzifikace záchytu Hg s cílem snížení zátěže pro životní prostředí. Cílem projektu je získání znalostí o distribuci a možnostech záchytu Hg ve čtyřech oblastech. I). Technologii odsíření mokrou metodou - problematiky tzv. re-misí Hg. II). Výzkum závislosti míry oxidace Hg při nižších teplotách spalin (150 – 170°C), tzv. nízkoteplotní oxidace Hg na katalytických vrstvách, III). Výzkum snížení koncentrace Hg, HCl a HF pomocí sorbentu dávkovaného do kotle, či do kouřovodu před odlučovač popílku. IV) Výzkum distribuce a záchytu Hg při kombinaci technologií odprášení spalin.

Abstract

The finished project TA04020723 has shown major issues of most large power plants combusting fossil fuels in the CR with respect to achieving future Hg emission limits in flue gasses according to the BAT. It has further shown directions for development of Hg capture aiming at lowering impact to the environment. The goal here is to get knowledge about distribution and possibilities of Hg capture in four fields. 1) Wet FGD – issue of so called Hg re-emissions. 2) Research of dependence of Hg oxidation level at lower flue gas temperature (150 – 170°C), so called low-temperature oxidation of Hg on catalytic beds. 3) Research of lowering Hg, HCl and HF emissions by addition of sorbent to boiler or flue gas ducts before ESP. 4) Research of distribution and capture of Hg integrated to ESP.LOGOLINK_THETA_R-22