Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Abstrakt

Projekt se zabývá přípravou katalyzátorů na bázi směsných oxidů Co, Mn a Al pro likvidaci oxidu dusnatého bez použití redukčního činidla. Bude sledován vliv přípravy katalyzátorů (metoda přípravy prekurzorů, modifikace promotory ze skupiny alkalických kovů a kovů alkalických zemin, vliv kalcinace) na katalytické vlastnosti pro rozklad NO – aktivitu, selektivitu a stabilitu na základě korelace s jejich fyzikálně chemickými vlastnostmi a poznatcích o reakčním mechanismu. Výsledkem projektu budou nové informace o klíčových parametrech procesu přípravy katalyzátorů ovlivňující katalytickou aktivitu i stabilitu při přímém katalytickém rozkladu NO. Příprava katalyzátorů na bázi směsných oxidů Co, Mn a Al určených pro katalytický rozklad NO dosud nebyla systematicky studována.

Abstract

Project deals with preparation of catalysts based on Co, Mn and Al mixed oxides for NO decomposition without using of a reduction agent. The effect of preparation conditions will be studied (preparation of precursors, modification by promoters from the group of alkali and alkali earth metals, influence of calcination) on catalytic properties for NO decomposition – activity, selectivity and stability based on correlation with physical-chemical properties and knowledge about reaction mechanism. The new information on key parameters of the preparation process of catalysts influencing activity and stability in the direct catalytic decomposition of NO will be the result of the project. Preparation of the catalysts for direct NO decomposition, based on Co, Mn and Al mixed oxides, was not up to date systematically investigated.

 GACR-CZ_logo