Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Název výzvy: Aplikace - I. výzva

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004522

Doba řešení: duben 2016 – září 2018

Nová nízkonákladová technologie pro katalytickou redukci oxidů dusíku ve spalinách určená pro malé a střední emisní zdroje

Oxidy dusíku NOx (NO, NO2) patří mezi plynné znečišťující látky škodlivé životnímu prostředí i zdraví. Mezi jejich významné zdroje patří také stacionární spalovací zdroje do jmenovitého tepelného příkonu 5 MW. Vzhledem k přísnějším emisním limitům NOx platných od roku 2019 budou muset současné stacionární zdroje NOx reagovat na tyto změny intenzifikací stávající DeNOx technologie nebo instalací technologie nové. Projekt je zaměřen výzkum a optimalizaci komerčně dosud nerealizované katalytické metody redukce NOx spočívající v intenzifikaci účinku redukčních činidel (amoniak, močovina, CO) pomocí vysokoteplotně aktivovaných sloučenin železa (případně kovového železa), dávkovaných přímo do proudu horkých spalin a jejich následnou separaci. Navržená technologie má potenciál dosáhnout nižších investičních a provozních nákladů oproti stávajícím jednotkám SCR NOx a vyšší účinnosti v porovnání se SNCR NOx. Výsledkem projektu bude návrh a konstrukce pilotní jednotky DeNOx instalované na poloprovozní spalovací jednotce VŠB-TUO a ověřená technologie nové katalytické metody snižování NOx ve spalinách.

New low-cost technology for catalytic NOx reduction in flue gases for medium and small units

Nitrogen oxides NOx (NO, NO2) are among the gaseous pollutants harmful to the environment and health. Their significant sources include stationary combustion sources up to a rated thermal input of 5 MW. Due to the stricter NOx emission limits applicable since 2019, existing stationary NOx sources will have to respond to these changes by intensifying existing DeNOx technology or installing new technology. The project is focused on the research and optimization of the commercially unrealized catalytic method of NOx reduction consisting in intensification of the action of reducing agents (ammonia, urea, CO) by means of high temperature activated iron compounds (eventually metallic iron), dosed directly into the hot flue gas stream and their subsequent separation. The proposed technology has the potential to achieve lower investment and operating costs over existing SCR NOx units and higher efficiency compared to SNCR NOx. The result of the project will be the design and construction of the DeNOx pilot unit installed at the pilot plant of the VŠB-TUO and the proven technology of the new catalytic NOx reduction method in flue gas.

mpo-logo UE PIK