Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Abstrakt

Cílem projektu je vyvinout aerobní - anaerobní horizontální kontejnerový rotační bioreaktor, který bude možno využívat pro různé procesy, zejména pro suchou anaerobní digesci (výrobu bioplynu ze stohovatelné vsázky) a pro intenzivní aerobní fermentaci (reaktorové kompostování, biosušení). Dále budou vyvinuty takové periférie (armatury, dávkovací zařízení a míchací lopatky), aby bylo možno reaktor využívat i pro mokrou či polosuchou anaerobní digesci (výrobu bioplynu z tekuté vsázky). Budoucnost může ukázat další možnosti využití tohoto reaktoru, např. pro autotermní termofilní aerobní stabilizaci (hygienizaci) čistírenských kalů. Maloobjemový bioreaktor (10-15 tun vsázky) bude určen pro samostatný nebo bateriový provoz. Prototyp bude vyroben a schválen (certifikován) do konce roku 2020.


Abstract

The aim of the project is to develop an aerobic - anaerobic horizontal contained rotary bioreactor that will be usable for various processes, especially for dry anaerobic digestion (biogas production in stackable biomass) and for intense aerobic fermentation (in-wessel composting, biodrying). Peripheries (valves, dosing device and stirring blades) will be developed so that the reactor can be used also for wet or semi-dry anaerobic digestion (biogas production in liquid batch). The future may show further possibilities of use of this reactor such as autothermal thermophilic aerobic sludge stabilization (sanitation). Small-scale bioreactor (10-15 tons of biomass) is designed for standalone or battery operation. The prototype will be made and approved (certified) by the end of 2020.LOGOLINK_EPSILON_R