Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 Projekt:

ENREGAT – Energy Waste Recovery and Gas Treatment

Číslo projektu: nebylo zatím přiděleno, doba řešení 1.1.2023 – 31.12.2026
Řešitel: prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
Projekt: Podpora mezisektorové spolupráce v oblasti snižování polutantů v životním prostředí a využití odpadů
Číslo projektu: OP VVV DMS pro ITI, CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008419, doba řešení: 1.7.2018 – 30.4.2023
Řešitel: VŠB-TUO, Institut environmentálních technologií
Spoluřešitelé:     DEKONTA a.s., GASCONTROL s.r.o., UNIKASSET s.r.o. a TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA s.r.o.
   

Ministerstvo zemědělství

Projekt: Optimalizace technologie úpravy kalů z komunálních čistíren odpadních vod s ohledem na jejich chemické a mikrobiální složení a schopnost zadržovat vodu s cílem jejich bezpečného využití na zemědělském a lesním půdním fondu
Číslo projektu: QK21010300, Program aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017-2025, doba řešení 2021 – 2024
Řešitel: Ing. et Ing. Kateřina Chamrádová, Ph.D.
Spoluřešitel: Mgr. Daniel Vrábl, Ph.D. - Ostravská univerzita
Ing. Jitka Pavlíková, Ing. Richard Chalupa - FCC Česká republika, s.r.o.

Grantová agentura České republiky

Projekt: Přeměna CO2 na užitečné chemikálie katalytickými a fotokatalytickými procesy v přítomnosti vysoce aktivních materiálů
Číslo projektu:  21-24268K, doba řešení 2021-2023
Řešitel:  prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.
Spoluřešitel: prof. Dr. Urška Lavrenčič Štangar - University of Ljubljana
 
 Projekt:  Studium klíčových faktorů ovlivňujících hydrogenaci/deoxygenaci směsí kyslíkatých látek
 Číslo projektu:  22-12925S, doba řešení 2022-2024
 Řešitel:  Ing. David Kubička, Ph.D., MBA - Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
 Spoluřešitel:  Ing. Kateřina Pacultová, Ph.D.

Technologická agentura České republiky

Projekt: NCK II, Národní centrum pro energetiku II
Dílčí projekt:

Produkce biovodíku pomocí fermentačních postupů

Číslo projektu:

TN02000025/001N, doba řešení 1.2.2023-30.6.2026

Řešitel: 

Ing. Jiří Rusín, Ph.D.

   
Projekt: NCK II, Národní centrum pro energetiku II
Dílčí projekt:

Technologie dopravy TAP a katalyzátory pro snižování emisí znečišťujících látek

Číslo projektu: TN02000025/001N, doba řešení 1.2.2023-30.6.2026
Řešitel: Ing. Kateřina Pacultová, Ph.D.
Projekt: NCK II, Národnı́ centrum kompetence polymernı́ch materiálů a technologiı́ pro 21. stoletı́
Dílčí projekt: Termochemické zpracování odpadních plastů pomocí pyrolýzních, katalytických a purifikačních procesů
Číslo projektu: TN02000051, doba řešení 1.2.2023 – 31.12.2025
Řešitel: Ing. Pavel Leštinský, Ph.D.

Mezinárodní projekty

Projekt: Advanced Engineering and Research of aeroGels for Environment and Life Sciences (COST)
Číslo projektu: CA18125, doba řešení 2019 - 2023
Řešitel: Dr. Carlos a Garcia Gonzalez - Universidad de Santiago de Compostela
Účast: prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D
Projekt: Vliv dopravy na znečištění ovzduší v rámci trasy TEN-T Ústí nad Labem – Mělník – Zdiby
Číslo projektu: 3202100004 (výzva: NF Call 2A – 3.2.1.1  Tromso – Monitoring kvality ovzduší, identifikace zdrojů a zpracování akčních plánů), doba řešení: 7/2021 – 4/2024
Řešitel za iET: Mgr. Jiří Bílek, Ph.D.
Partneři projektu: GetBizDone, s.r.o.; SPOLEČNĚ, z.s.; Norsk Energi (Norsko)

Zapojení pracovníků centra do projektů řešených jinými pracovišti VŠB-TUO

Projekt: Doktorská grantová soutěž VŠB-TU Ostrava
Číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016945
Řešitel: prof. Mgr. Jana Kukutschová, Ph.D.
Řešitel za IET: Ing. Petra Wojnarová, Ing. Aneta Smýkalová, Ing. Alena Kulišťáková, Ing. Filip Kovár, Ing. Adéla Šlachtová, Bc. Kristýna Pustějovská