Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Projekt:          Institut environmentálních technologií - excelentní výzkum
Číslo projektu: OP VVV Excelentní výzkum, CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000853, doba řešení: 1. 11. 2018  31. 10. 2022
Řešitel: prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
   
Projekt: Podpora mezisektorové spolupráce v oblasti snižování polutantů v životním prostředí a využití odpadů
Číslo projektu: OP VVV DMS pro ITI, CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008419, doba řešení: 1.7.2018 – 31.12.2022
Řešitel: VŠB-TUO, Institut environmentálních technologií
Spoluřešitelé:     DEKONTA a.s., GASCONTROL s.r.o., UNIKASSET s.r.o. a TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA s.r.o.
   
Projekt: ENREGAT – Energy Waste Recovery and Gas Treatment
Číslo projektu: Velké výzkumné infrastruktury LM2018098, doba řešení: 1.1.2019 – 31.12.2022
Řešitel: prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
   

Ministerstvo zemědělství

Projekt: Optimalizace technologie úpravy kalů z komunálních čistíren odpadních vod s ohledem na jejich chemické a mikrobiální složení a schopnost zadržovat vodu s cílem jejich bezpečného využití na zemědělském a lesním půdním fondu
Číslo projektu: QK21010300, Program aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017-2025, doba řešení 2021 – 2024
Řešitel: Ing. et Ing. Kateřina Chamrádová, Ph.D.
Spoluřešitel: Mgr. Daniel Vrábl, Ph.D. - Ostravská univerzita
Ing. Jitka Pavlíková, Ing. Richard Chalupa - FCC Česká republika, s.r.o.

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Projekt: Kontinuální rafinace kaprolaktamu
Číslo projektu: TRIO FV40040, doba řešení 2019-2022
Řešitel: Ing. Martin Čech - SPOLANA s.r.o.
Spoluřešitelé: Ing. Jakub Korpas, Ph.D. - VŠB-TUO, IET
Projekt: Technologie pro optimální termické zpracování automobilových odpadů
Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0019993, doba řešení 2020-2022
Řešitel: Ing. Petr Jirsa, Ph.D. - SMS CZ, s.r.o.
Spoluřešitel: prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.

Grantová agentura České republiky

Projekt: Přeměna CO2 na užitečné chemikálie katalytickými a fotokatalytickými procesy v přítomnosti
vysoce aktivních materiálů
Číslo projektu:  21-24268K, doba řešení 2021-2023
Řešitel:  prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.
Spoluřešitel: prof. Dr. Urška Lavrenčič Štangar - University of Ljubljana
 
Projekt: Fotokatalyzátory s heteropřechodem a fotokatalyzátory TiO2 současně dopované kovy a nekovy pro environmentální fotokatalytické reakce
Číslo projektu: 20-09914S, doba řešení 2020 - 2023
Řešitel: prog. Ing. Libor Čapek, Ph.D. – Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická
Spoluřešitel: prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.
 Projekt:  Studium klíčových faktorů ovlivňujících hydrogenaci/deoxygenaci směsí kyslíkatých látek
 Číslo projektu:  22-12925S, doba řešení 2022-2024
 Řešitel:  Ing. David Kubička, Ph.D., MBA - Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
 Spoluřešitel:  Ing. Kateřina Pacultová, Ph.D.

Technologická agentura České republiky

Projekt: Eliminace trichloretylenu z výroby síranu amonného (zkráceně ELTRIS)
Číslo projektu: TH04030008, doba řešení 2019 - 2022
Řešitel: Ing. Jakub Korpas, Ph.D.
Spoluřešitel: Spolana a.s.
   

Mezinárodní projekty

Projekt: CLAIRO - Clean air and climate adaptation in Ostrava and other cities
Číslo projektu: Urban Innovative Actions UIA03-123, doba řešení: 1. 11. 2018 - 30.04. 2022
Řešitel: Statutární město Ostrava
Spoluřešitelé: VŠB-TUO, IET (Mgr. Jiří Bílek, Ph.D.), Moravskoslezský kraj, Slezská univerzita v Opavě, Univerzita Palackého, Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska, SOBIC Smart & Open Base for Innovations in European Cities and Regions, z.ú
   
Projekt: Advanced Engineering and Research of aeroGels for Environment and Life Sciences (COST)
Číslo projektu: CA18125, doba řešení 2019 - 2023
Řešitel: Dr. Carlos a Garcia Gonzalez - Universidad de Santiago de Compostela
Účast: prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D
Projekt: Syntéza uhlíkových kvantových teček z agroprůmyslové zbytkové biomasy pomocí hydrotermální karbonizace a/nebo mikrovln, s technickými vlastnostmi vhodnými pro použití při přepravě biomolekul
Číslo projektu: 398-2019-FONDECYT (finančně podpořeno peruánskou agenturou FONDECYT, projekt základního výzkumu), doba řešení 1.1.2020-30.4.2022
Řešitel: prof. Carlos A. Canepa La Cotera - National University of Tumbes, Peru
Dr. Gerardo J.F. Cruz - National University of Tumbes, Peru
Spoluřešitelé: Prof. J.L.Solis - National University of Engineering v Limě, Peru
Ing. Lenka Matějová, Ph.D. - VŠB-TUO, Česká Republika
INCA BIOTEC S.A.C., Peru
Dr. F.V. Samanamud - National University of Trujillo, Peru
Projekt: Vliv dopravy na znečištění ovzduší v rámci trasy TEN-T Ústí nad Labem – Mělník – Zdiby
Číslo projektu: 3202100004 (výzva: NF Call 2A – 3.2.1.1  Tromso – Monitoring kvality ovzduší, identifikace zdrojů a zpracování akčních plánů), doba řešení: 7/2021 – 4/2024
Řešitel za iET: Mgr. Jiří Bílek, Ph.D.
Partneři projektu: GetBizDone, s.r.o.; SPOLEČNĚ, z.s.; Norsk Energi (Norsko)

Zapojení pracovníků centra do projektů řešených jinými pracovišti VŠB-TUO

Projekt: i-AIRP's Identifikace příčin znečišťování ovzduší na českopolské hranici
Číslo projektu: NF Call 2A - 3.2.1.1 (výzva: Tromso - Monitoring kvality ovzduší, identifikace zdrojů a zpracování akčních plánů), doba řešení : 04/2021-04/2024
Řešitel za IET: Mgr. Jiří Bílek, Ph.D.
Partneři projektu: Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska, Envitech Bohemia s.r.o, Beepartner a.s., Čisté nebo o.p.s.
Projekt: Výzkum identifikace spalování nežádoucích látek a systémů autodiagnostiky kotlů na tuhá paliva pro vytápění domácností (PAV)
Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010049, doba řešení 04/2019 - 03/2022
Řešitel: doc. Dr. Ing. Ochodek Tadeáš, VEC VŠB-TUO
Řešitel za IET: Mgr. Jiří Bílek, Ph.D.
Projekt: Doktorská grantová soutěž VŠB-TU Ostrava
Číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016945
Řešitel: prof. Mgr. Jana Kukutschová, Ph.D.
Řešitel za IET: Ing. Petra Wojnarová, Ing. Aneta Smýkalová, Ing. Alena Kulišťáková, Ing. Filip Kovár, Ing. Adéla Šlachtová, Bc. Kristýna Pustějovská