Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Abstrakt:

Projekt navazuje na téma řešené v minulém roce a je zaměřen na výzkum termických metod odstraňování a energetického využití odpadů, na výzkum a vývoj procesů odstranění a využití vedlejších produktů termických metod a na studium vlivu uvedených metod na životní prostředí. Při termických metodách dochází k působení na odpadní látku (resp. palivo) teplotou přesahující meze její chemické stability, popřípadě ke spolupůsobení teploty a kyslíku v prostředí s regulovaným obsahem kyslíku; pod tento pojem lze zahrnout procesy spalování, zplyňování, pyrolýzu, plazmové procesy apod. Uvedené termické metody nejsou konečným způsobem odstranění odpadů, vznikají při nich vedlejší produkty, jimiž je popel (struska), znečištěné plynné a kapalné látky. V rámci projektu budou řešeny zejména postupy pro využití vznikajících strusek, postupy pro čištění znečištěných procesních plynů (katalyticky, fotokatalyticky, adsorpcí na pevný sorbent apod.) a vod (adsorpcí). Termické metody odstranění odpadů a dalších průmyslových procesů rovněž negativně ovlivňují ovzduší z hlediska jeho znečištění, za tímto účelem bude v rámci projektu vyvíjen měřicí bezpilotní letecký systém pro monitoring základních znečišťujících látek v přízemní vrstvě atmosféry.