Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Analytické práce

Chromatografické metody:

 • Analýza plynných a kapalných produktů pyrolýzy.
 • Speciální analýza a identifikace směsí plynů nebo polutantů v plynech a kapalinách plynovou chromatografií s hmotnostní detekcí a využitím termální desorpce.
 • Stopová analýza plynů a těkavých kapalin, velmi nízké detekční limity pro H2, CO2, CO, uhlovodíky, atd.
 • Stanovení polyaromatických uhlovodíků a dalších organických látek v roztocích a sorbentech kapalinovou chromatografií.
 • Analýza permanentních plynů CO, CO2, NOx, N2O v ovzduší a technologických odplynech metodou infračervené spektroskopie v plynné fázi (FTIR).

Sledování interakcí enzymů, proteinů, proteomika, stanovení pesticidů, hormonů a PCB ve vodách metodou rezonance povrchového plasmonu (SPR imaging).

Spektrofotometrická stanovení (např. celkové kyanidy, amoniakální dusík, dusičnany, dusitany, celkový dusík, fosfor, fosfáty).

Stanovení biologické a chemické spotřeby kyslíku (BSK5 a CHSK).

Energetická charakterizace paliv a odpadních materiálů:

 • Termogravimetrická analýza (stanovení vlhkosti, obsahu popela, prchavé hořlaviny, fixního uhlíku a přibližné hodnoty teploty vznícení) pevných vzorků i kapalin.
 • Stanovení hodnoty spalného tepla pevných a kapalných odpadů a paliv - akreditovaná zkouška.
 • Stanovení základního elementárního složení (C, H, S, N, O).
 • Stanovení forem organického a anorganického uhlíku.

Stanovení kovů v kapalných (vody, výluhy) i pevných vzorcích atomovou absorpční spektroskopií (atomizace plamenem i v grafitové kyvetě); všechny běžné kovy mimo Hg.

Stanovení prvkového složení v rozsahu Na až U metodou rentgenové fluorescence. Chemické složení popelovin, plastů, pevných a práškových materiálů, kapalin včetně olejů.

Izotachoforetické stanovení iontů ve vodných vzorcích.

Kvalitativní analýza pevných a kapalných vzorků - Infračervený spektrometr s Fourierovou transformací Thermo Nicolet iS10.

Určení specifického povrchu, objemu a distribuce velikosti pórů pevných látek v oblasti mikropórů a mesopórů.  CENÍK

Charakterizace katalyzátorů a sorbentů - množství redukovatelných a oxidovatelných složek, množství a síla kyselých a bazických center.

Určení skeletální hustoty pevných látek heliovým pyknometrem.

Měření kvantové účinnosti polovodičových materiálů.

Identifikace fázového složení krystalických látek.

Zkoušky objemové stability látek v souladu s certifikovanou metodikou.

Zkoušky pevnosti materiálů v tlaku a v ohybu.

Procesní zkoušky

Stanovení účinnosti katalyzátorů pro katalytickou oxidaci VOC, selektivní katalytickou redukci NOx amoniakem, katalytický rozklad N2O.

Stanovení fotokatalytické aktivity polovodičových materiálů podle mezinárodní normy ISO 22197-1 – Degradace NO.

Stanovení účinnosti adsorbentů v plynné a kapalné fázi.

Posouzení deaktivace katalyzátorů.

Stanovení účinnosti fotokatalyzátorů pro fotokatalytický rozklad N2O, fotokatalytickou rozklad metanolu (v kapalné fázi), katalytickou redukci CO2 (v kapalné i v plynné fázi).

Poloprovozní spalovací zkoušky odpadů s online analýzou znečišťujících látek CO2, O2, CO, NO, NO2, N2O a SO2 s možností odběru vzorků pro zajištění analýzy  HCl, HF, těžkých kovů a PCDD/F.

Pyrolýzní zkoušky paliv, biomasy, odpadů a jiných materiálů.

Ověřovací zkoušky produkce bioplynu při mokrém, polosuchém nebo suchém procesu anaerobní digesce.

Testy anaerobní digesce – (ko)fermentace.

Studie, výpočty a modelování

Chemicko-inženýrské výpočty:

 • Látkové a entalpické bilance.
 • Návrhové a simulační výpočty separačních procesů (absorpce, adsorpce, rektifikace, extrakce).
 • Návrhové a simulační výpočty chemických reaktorů.
 • Návrhy izolací, výměníků tepla.

Studie, posudky, poradenství v oblasti životního prostředí (odpady, ovzduší, voda, energetika).

 

Pro studenty a výzkumné pracovníky nabízíme využití přístrojového vybavení v režimu otevřeného přístupu zdarma

Infrastruktury - logo

Technický a obchodní manažer           
Ing. Roman Kuča, Ph.D.     
597327305     
roman.kuca@vsb.cz