Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Téma: Studie rozptylu znečišťujících látek v ovzduší pro oblast Ostravy a Karviné
Firma: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Doba řešení: 2012
Téma: Poradenské služby k parní destilaci esenciálních olejů z technického konopí Téma: Studie předpokládaného vývoje emisních limitů pro spalování uhlí, spoluspalování uhlí s TAP a spalování TAP v dlouhodobém horizontu
Firma: BioVita Group s.r.o. Firma: Teplárna České Budějovice a.s.
Doba řešení: 2017 Doba řešení: 2017
Téma: Zpráva BAT Téma: Posudek ke studii proveditelnosti
Firma: SITA CZ, a.s. Firma: Technické služby Havířov a.s.
Doba řešení: 2015-2016 Doba řešení: 2016
Téma: Výpočet hluku pro hlukovou studii pro oblast měst Most a Litvínov Téma: Studie proveditelnosti pro systém nakládání s komunálním odpadem na území Statutárního města Opavy
Firma: Accendo – Centrum pro vědu a výzkum, z.ú. Firma: Statutární město Opava
Doba řešení: 2016 - 2017 Doba řešení: 2016
Téma: Výpočet povrchových teplot – kondenzační věž Precheza a.s. Téma: Práce na vytvoření a udržování systému řízení kvality ovzduší města Olomouce
Firma: Teso s.r.o. Firma: Statutární město Olomouc
Doba řešení: 2015 - 2016 Doba řešení: 2015 - neurčito
Téma: Posouzení kvality a environmentální bezpečnosti vzorků briket TŽ Téma: Vyhodnocení MPZ pro účely akreditace laboratoře
Firma: Třinecké železárny a.s. Firma: Enviform a.s.
Doba řešení: 2016 Doba řešení: 2016
Téma: Posouzení korozního napadení kotle Viadrus Téma: Návrh opatření pro zabránění nebo minimalizaci koroze ploch
Firma: Viadrus a.s. Firma: Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.
Doba řešení: 2015 Doba řešení: 2015
Téma: Přednáška s diskuzí na téma „Současné požadavky na kvalitu koksu v metalurgii výroby železa a slévárenství“ Téma: Zpracování posudku k problematice dělitelnosti při výstavbě nové BOF
Firma: OKK Koksovny Firma: Arcelor Mittal Ostrava a.s.
Doba řešení: 2015 Doba řešení: 2014 - 2015
Téma: Studie výtěžnosti a účinnosti vypírání benzenových uhlovodíků z koksárenského plynu Téma: Zpracování referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách u stacionárních zdrojů nespadajících pod BREFII
Firma: Arcelor Mittal Ostrava a.s. Firma: SPF Group, s.r.o.
Doba řešení: 2014-2015 Doba řešení: 2015
Téma: Výpočet křivky ohřevu KK (12 hodin) po vyzdění nové vyzdívky Téma: Bezjádrové formování + výroba tekutého kovu
Firma: Vítkovice Steel a.s. Firma: Viadrus a.s.
Doba řešení: 2014 Doba řešení: 2014
Téma: Ekotoxikologické posouzení briket z TŽ Téma: Výpočet křivky ohřevu KK (8 hodin) po teplé výměně dna
Firma: Třinecké železárny a.s Firma: Evraz Vítkovice Steel s.r.o.
Doba řešení: 2014 - 2015 Doba řešení: 2014
Téma: Rozptylová studie pro město Opava, část B Téma: Plán udržitelné městské mobility Opava, analytická a návrhová část
Firma: Statutární město Opava Firma: Udimo s.r.o.
Doba řešení: 2014 - 2015 Doba řešení: 2014
Téma: Zpracování odborné expertízy „Ekonomicko-efektivní způsoby využití těžkých polyaromatických úsad“ z technologií Deza a.s.
Firma: Deza a.s.
Doba řešení: 2014 - 2015