Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Téma: Testování a optimalizace domovních ČOV Téma: Stanovení měrné produkce bioplynu a methanu vysoce organicky znečištěné odpadní vody
Firma: Sineko Engineering s.r.o. Firma: Eden Trade CZ, s.r.o.
Doba řešení: 2019 Doba řešení: 2019
Téma: Měsíční stanovení produkce bioplynu a methanu substrátu OP-EB1 semikontinuální mezofilní mokrou anaerobní digesci Téma: Stanovení měrné produkce bioplynu a methanu substrátu OP-EB1
Firma: StavRe – Envi, s.r.o. Firma: StavRe – Envi, s.r.o.
Doba řešení: 2019 Doba řešení: 2019
Téma: Stanovení produkce bioplynu a methanu nestabilizovaného a stabilizovaného čistírenského kalu z celulózy bez a s vlivem enzymu MetZyme FORCI 024 Téma: Stanovení měrné produkce bioplynu a methanu substrátů kukuřice směs, čirok siláž a oplatky
Firma: CONFORMITY s.r.o. Firma: Projekt Moravská Ostrava s.r.o.
Doba řešení: 2019 Doba řešení: 2019
Téma: Stanovení měrné produkce bioplynu a methanu substrátů sója po zpracování a biokompost Téma: Stanovení měrné produkce bioplynu a methanu substrátu suché slupky kukuřice
Firma: CONFORMITY s.r.o. Firma: CONFORMITY s.r.o.
Doba řešení: 2018 Doba řešení: 2018
Téma: Stanovení zbytkové produkce bioplynu a methanu sedimentu Téma: Rozdestilování vzorku oleje
Firma: LABTECH s.r.o. Firma: FluxTech s.r.o.
Doba řešení: 2018 Doba řešení: 2018
Téma: Ověření vlivu enzymu Ligno na anaerobní produkci bioplynu a methanu odpadu ze zpracování cigaretového papíru Téma: Stanovení měrné produkce bioplynu a methanu vzorků odvodněný kal TEVA a extrahované cibule narcisů
Firma: Vítkovská zemědělská s.r.o. Firma: Teva Czech Industries, s.r.o.
Doba řešení: 2018 Doba řešení: 2018
Téma: Stanovení měrné produkce bioplynu a methanu biologického substrátu pro bioplynové stanice Téma: Ověření vlivu tří různých přípravků na měrnou produkci bioplynu a methanu anaerobní digescí (SEKOL JENOR BIOPLYN, Alltech DIGEST P3, METGEN METZYME® Cellulase)
Firma: ENRESS s.r.o. Firma: ZEMSPOL STUDÉNKA a.s.
Doba řešení: 2018 Doba řešení: 2018
Téma: Spalovací zkouška směsí paliv rdf/uhlí a rdf/biomasa pro OZO Ostrava Téma: Stanovení měrné produkce bioplynu a methanu vzorků vináza a TF VERAMARIN
Firma: OZO Ostrava s.r.o. Firma: CONFORMITY s.r.o.
Doba řešení: 2018 Doba řešení: 2018
Téma: Nanočástice pro úpravu pitné vody Téma: Testování a optimalizace domovní ČOV
Firma: NanoZone s.r.o. Firma: SINEKO Engineering s.r.o.
Doba řešení: 2018 Doba řešení: 2018
Téma: Zhodnocení aktivity katalyzátoru pro snižování koncentrace amoniaku ve spalinách Téma: Návrh prototypu domovní ČOV pro 3 – 10 E.O.
Firma: Ranido s.r.o. Firma: SINEKO Engineering s.r.o.
Doba řešení: 2018 Doba řešení: 2018
Téma: Vývoj pojivového systému metodou sol-gel Téma: Optimalizace strukturovaných katalyzátorů na bázi V2O5 a TiO2 na nosiči z keramické pěny pro selektivní katalytickou redukci NOx
Firma: I.P.C. Refractories spol. s r.o. Firma:
Doba řešení: 2018 Doba řešení: 2018
Téma: Optimalizace strukturovaných katalyzátorů na bázi V2O5 a TiO2 na nosiči z keramické pěny pro selektivní katalytickou redukci NOx Téma: Zhodnocení aktivity katalyzátoru pro snižování koncentrace amoniaku ve spalinách
Firma: VUT Brno, Fakulta strojního inženýrství Firma: Ranido s.r.o.
Doba řešení: 2017 Doba řešení: 2017
Téma: Vývoj pojivového systému metodou sol-gel Téma: Spalovací zkoušky směsi RDF/uhlí, biomasa pro OZO Ostrava, s.r.o.
Firma: I.P.C. Refractories spol. s r.o. Firma: OZO Ostrava s.r.o
Doba řešení: 2017 Doba řešení: 2017
Téma: Spalovací zkouška směsi TAP/uhlí pro Teplárnu České Budějovice Téma: Briketace jemných podílů koksového prachu – návrh, zhotovení a zhodnocení kvality briket pro otopové účely
Firma: Teplárna České Budějovice a.s. Firma: OKK Koksovny
Doba řešení: 2016 Doba řešení: 2016
Téma: Testování katalyzátorů RENOx Téma: Testování katalyzátorů
Firma: BorsodChem MCHZ, s.r.o. Firma: Ranido s.r.o.
Doba řešení: 2016 Doba řešení: 2016
Téma: Výzkum kinetického průběhu selektivní katalytické redukce NOx s využitím strukturovaných katalyzátorů na bázi V2O5 a TiO2 na nosiči z keramické pěny Téma: Stanovení příčin deaktivace katalyzátorů
Firma: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství Firma: BorsodChem MCHZ, s.r.o.
Doba řešení: 2016 - 2017 Doba řešení: 2016
Téma: Fyzikální modelování procesu semikontinuální polosuché anaerobní digesce organické (podsítné) frakce tuhého komunálního odpadu a základní návrh kontejnerového
anaerobního bioreaktoru
Téma: Vývoj žárobetonových hmot
Firma: Agro – Eko s.r.o. Firma: Teplotechna Ostrava a.s.
Doba řešení: 2014 – 2015 Doba řešení: 2014-2015
Téma: Využití energetického potenciálu izolačních materiálů ve formě odpadu pro podporu procesu separace hliníkových vodičů na hliník a izolační materiál Téma: Stanovení potenciálu zbytkového metanu ve vzorku digestátu
Firma: Modit, spol. s r.o. Firma: Labtech s.r.o.
Doba řešení: 2014-2015 Doba řešení: 2015
Téma: Expertní, výzkumná a inženýrská činnost související s realizací pyrolýzního zařízení zpracovávajícího plasty příp. pneumatiky a vyrábějícího prostřednictvím kogeneračního jednotky elektrický proud a teplo Téma: Návrh, dodávka a instalace systému pro kontinuálno měření emisí pro kotel K14 po jeho odsíření
Firma: Flídr s.r.o. Firma: Envirmine s.r.o
Doba řešení: 2015 Doba řešení: 2015
Téma: Pyrolýzní rozbor vzorků černého uhlí s hodnocením materiálové bilance a kvality plynné fáze Téma: Pyrolýza tonerových kazet
Firma: Cernin s.r.o. Firma: SPS-CZ, a.s.
Doba řešení: 2015 Doba řešení: 2015 - 2016
Téma: Vývoj a implementace sol-gel pojivového systému Téma: Pyrolýzně-plazmové zkoušky odpadů TŽ
Firma: I.P.C. Refractories, spol. s r.o. Firma: Třinecké železárny a.s
Doba řešení: 2015 - 2017 Doba řešení: 2014-2015
Téma: Vývoj žárobetonových hmot Téma: Návrh zařízení pro testování katalyzátorů pro oxidaci těkavých organických látek
Firma: Teplotechna Ostrava a.s. Firma: Elvac Ekotechnika s.r.o.
Doba řešení: 2014 Doba řešení: 2014 - 2015
Téma: Snížení obsahu kyanidů v odpadních vodách produkovaných ve společnosti Deza a.s.
Firma: Deza a.s.
Doba řešení: 2014 - 2015