Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Téma: Analýza elektrické vodivosti ve vzorcích tiskových inkoustů Téma: Stanovení chemického a fázového složení vzorku z výroby hliníku
Firma: Z+M servis s.r.o. Firma: Confal a.s.
Doba řešení: 2019 Doba řešení: 2019
Téma: TGA analýza Téma: Gravimetrická analýza filtrů
Firma: Deza a.s. Firma: Envirta CZ s.r.o.
Doba řešení: 2019 Doba řešení: 2019
Téma: Stanovení koncentrací chloridů, síranu sodného a draselných iontů Téma: Stanovení koncentrací iontů z vodného roztoku
Firma: GS Geotechnika a.s Firma: GS Geotechnika a.s
Doba řešení: 2019 Doba řešení: 2019
Téma: Analýza sorbentů na obsah dehtu Téma: Analýza vzorku TAP – palivová analýza, rentgenová fluorescence popela
Firma: Bekaert Bohumín, s.r.o. Firma: ČEZ ESCO a.s.
Doba řešení: 2019 Doba řešení: 2019
Téma: lynový monitoring úložných míst těžebního odvalu Hedvika a odvalu Ema Téma: Monitoring znečištění ovzduší sanované lokality
Firma: EUROGAS a.s. Firma: EUROGAS a.s.
Doba řešení: 2019 Doba řešení: 2019
Téma: Validace speciální imisní měřící jednotky Téma: Senzorický PID modul po PAU
Firma: Bohemia, s.r.o. Firma: Bohemia, s.r.o.
Doba řešení: 2019 Doba řešení: 2019
Téma: Stanovení koncentrace benzo(a)pyrenu u odebraných vzorků suspendovaných částic PM10, stanovení koncentrace benzenu u odebraných vzorků na sorpční trubičky ze stanice v Nošovicích Téma: Stanovení koncentrace benzo(a)pyrenu u odebraných vzorků suspendovaných částic PM10, ze stanice v Lošticích
Firma: Bohemia, s.r.o. Firma: Bohemia, s.r.o.
Doba řešení: 2019 Doba řešení: 2019
Téma: Envitech Bohemia, s.r.o. Téma: Analýza sorbentů na obsah dehtu
Firma: Akreditovaná analýza navzorkovaných sorpčních trubiček z pasivních dozimetrů Radiello, odebraných na 151 lokalitách Firma: Bekaert Bohumín
Doba řešení: 2019 Doba řešení: 2018
Téma: Stanovení znečišťujících látek v ovzduší Téma: Stanovení olova v procesní vodě
Firma: Envitech Bohemia, s.r.o. Firma: JSB Diabolo a. s.
Doba řešení: 2018 Doba řešení: 2018
Téma: Provedení SPR analýzy Téma: Analýza nízkých koncentrací benzenu v emisích z odvalů
Firma: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Firma: TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r. o.
Doba řešení: 2018 Doba řešení: 2018
Téma: Analýza paliv a úsad z teplosměnných ploch spalovacího zařízení Téma: RTG fluorescenční analýza strusek
Firma: Kompala, a. s. Firma: Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.
Doba řešení: 2018 Doba řešení: 2018
Téma: Stanovení heliové hustoty a RTG práškové difrakce Téma: Fázová analýza
Firma: Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. Firma: Refrasil, s.r.o.
Doba řešení: 2017 Doba řešení: 2017
Téma: Stanovení koncentrace NO, NO2 v plynných vzorcích Téma: Analýza nízkých koncentrací benzenu v emisích z odvalů
Firma: Plasma Services CZ, spol. s r.o. Firma: Technické Služby Ochrany Ovzduší Ostrava spol. s r. o.
Doba řešení: 2017 Doba řešení: 2017
Téma: Stanovení prvkového složení vzorků Téma: Monitoring aniontů v prašném spadu v obcích
Firma: Refrasil s.r.o. Firma: Envitech CZ
Doba řešení: 2017 Doba řešení: 2017
Téma: Stanovení palivářských charakteristik olejů Téma: Stanovení prvkového složení provozních vzorků
Firma: Air Products s.r.o. Firma: BorsodChem s.r.o.
Doba řešení: 2017 Doba řešení: 2017
Téma: Stanovení forem uhlíku v sorbentech Téma: Monitoring prašného znečištění ovzduší obcí
Firma: Bekaert Bohumín, s.r.o. Firma: Envirta CZ, s.r.o.
Doba řešení: 2017 Doba řešení: 2017
Téma: Stanovení palivářských charakteristik dehtů a jejich chování za vysokých teplot Téma: Akreditované stanovení PAU v ovzduší
Firma: Deza a.s. Firma: Obec Nošovice
Doba řešení: 2017 Doba řešení: 2017
Téma: Akreditované stanovení PAU v ovzduší Téma: Stanovení výtěžků methanu a vodíku z různých energeticky hodnotných vedlejších produktů
Firma: Obec Nižní Lhoty Firma: Conformity s.r.o.
Doba řešení: 2017 Doba řešení: 2017
Téma: Soubory testů – bioplyn z digestátu apod. Téma: Analýzy nízkých koncentrací benzenu v emisích z odvalů
Firma: Conformity s.r.o. Firma: TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA s.r.o.
Doba řešení: 2016 Doba řešení: 2015-2017
Téma: Příprava trubiček s tenaxovou náplní, chemická analýza a vyhodnocení dat Téma: Analýza benzo(a)pyrenu v PM10 akreditovaně
Firma: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Firma: ENVITECH Bohemia s.r.o.
Doba řešení: 2016 Doba řešení: 2016
Téma: Analýza porovnání membránových technologií Téma: Měření složení a teploty spalin
Firma: Úpravna vody Želivka Firma: ZOO Ostrava, P.O.
Doba řešení: 2016 Doba řešení: 2016
Téma: Provedení RTG práškové difrakce granátů, stanovení hustoty granátů metodou He-hustoměru Téma: TGA analýzy, testy vlivu teploty a času na vlastnosti dehtu
Firma: Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. Firma: Deza a.s.
Doba řešení: 2016 Doba řešení: 2016
Téma: Rozbory vzorků plynu v plynovém chromatografu Téma: Kvalitativní a kvantitativní fázové složení vzorků surovin
Firma: VVUÚ a.s. Firma: Refrasil, s.r.o.
Doba řešení: 2016 Doba řešení: 2016
Téma: XRD a XFR analýzy Téma: Analýza vzorků alternativního paliva na spalné teplo
Firma: Precheza a.s. Firma: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Doba řešení: 2016 Doba řešení: 2016
Téma: Oceňování kvality uhlí plastometrickými ukazateli Téma: Hodnocení parametrů ŽB produktů
Firma: OKD, a.s. Firma: Capital Refractories s.r.o.
Doba řešení: 2006 – 2016 Doba řešení: 2015
Téma: Analytické práce v oblasti hodnocení paliv a odpadů Téma: Analytické práce v oblasti hodnocení paliv a odpadů Téma: Studie posouzení příčin spékavosti hnědého uhlí na kotli VSB ECO včetně laboratorního posouzení vybraného typu uhlí
Firma: Viadrus a.s. Firma: Viadrus a.s.
Doba řešení: 2015 Doba řešení: 2015
Téma: Stanovení CH4, H2, H2S, uhlovodíky C2-C4, NH3 Téma: Materiálové zkoušky keramických vzorků
Firma: Yeti Energo a.s. Firma: Seeif Ceramic, a.s.
Doba řešení: 2015 Doba řešení: 2015
Téma: Hodnocení chemických a mechanických parametrů surovin pro přípravu žárovzdorných kelímků Téma: Hodnocení parametrů ŽB produktů
Firma: CapitalRefractories s.r.o. Firma: CapitalRefractories s.r.o.
Doba řešení: 2014 Doba řešení: 2014
Téma: Analýza směsi plynů Téma: BorsodChem s.r.o.
Firma: Firma:
Doba řešení: 2014 Doba řešení: 2014
Téma: Téma:
Firma: Firma:
Doba řešení: 2014 Doba řešení: 2014