Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Laboratoř je zaměřena na základní a aplikovaný výzkum v oblasti čištění vod, včetně analytického stanovení kvality povrchových a odpadních vod. Předmětem výzkumu v oblasti čištění vod jsou především adsorpční procesy, fotokatalytické rozklady, membránové děje, aplikace mikrovlnného pole a bioremediační procesy. Výzkum provádíme na modelových roztocích i reálných vodách v laboratorních aparaturách, s využitím materiálů (sorbentů, katalyzátorů) připravovaných s ohledem na odstraňované látky (zejména léčiva a pesticidy). Poskytujeme řešení také pro průmyslové aplikace. V oblasti analytické disponujeme přístrojovým vybavením pro stanovení kovů, iontů, organických polutantů a biologicky aktivních látek, u nichž sledujeme také jejich vzájemné interakce a vliv na organismy přítomné ve vodách (zejména bakterie a rostliny).

Výzkumné činnosti

 • Analýza vzorků pomocí AAS, UV-VIS, ED-XRF, SPRi.
 • Výzkum v oblasti čištění odpadních vod.
 • Testování sorpce z roztoků.
 • Měření a výpočty distribuce dob zdržení.
 • Studium interakcí molekul.
 • Syntéza a rozklad v mikrovlném poli.
 • Výzkum metod detekce polutantů v povrchových a podzemních vodách.
 • Studium propustnosti rigidních membrán pro polutanty přítomné ve vodě.

Základní vybavení

 • AAS contrAA® 700 s grafitovou kyvetou.
 • UV-VIS spektrofotometr Specord 250+.
 • ED-XRF spektrometr SPECTRO Xepos.
 • Surface Plasmon Resonance imaging HORIBA OpenPlex.
 • Mikrovlnná pec Milestone Ethos Up.
 • Shimadzu UHPLC Nexera XR LC-20AD XR, detektory UV-VIS + fluorescence.

Poskytované služby

 • Základní chemické rozbory povrchové a odpadní vody, včetně opticky hustých suspenzí, zakalených vzorků, analýzy vodných výluhů a kalů.
 • Přímá analýza pevných vzorků AAS.
 • Analýza kovů AAS plamenem a kyvetou: Ag, Al, As, Be, Ba, Ca, Cd, Co, Cr(VI), Cr, Cu, Fe, Hg, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Se, Sn, Zn.
 • Nedestruktivní analýza pevných a kapalných vzorků pomocí ED-XRF spektrometrie (simultánní stanovení prvků v rozsahu Na až U).
 • Testování účinnosti čistíren odpadních vod.

Kontakt

Mgr. Martina Vráblová. Ph.D.
e-mail:  martina.vrablova@vsb.cz
Tel.:    00420 597 32 7311

Voda2 ctverec

Voda3 ctverec

Publikační a vědecká činnost

Článek

VRÁBLOVÁ, Martina, Ivan KOUTNÍK, Kateřina SMUTNÁ, Dominika MARKOVÁ a Nikola VEVERKOVÁ. Combined spri sensor for simultaneous detection of nitrate and ammonium in wastewater. Sensors. Vol. 20. Basilej: Multidisciplinary digital publishing institute, 2021, 21(3), s. 1-12. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
KOUTNÍK, Ivan, Martina VRÁBLOVÁ a Jan BEDNÁREK. Reynoutria japonica, an invasive herb as a source of activated carbon for the removal of xenobiotics from water. Bioresource technology. San Diego: Elsevier, 2020, 309(309), s. nestránkováno. ISSN 0960-8524. [Detail]
FOJTÁŠKOVÁ, Jana, Ivan KOUTNÍK, Martina VRÁBLOVÁ, Hana SEZIMOVÁ, M. MAXA, Lucie OBALOVÁ a Petr PÁNEK. Antibacterial, Antifungal and Ecotoxic Effects of Ammonium and Imidazolium Ionic Liquids Synthesized in Microwaves. Molecules. Basilej: MDPI Open Access Publishing, 2020, 25(21), s. nestránkováno. ISSN 1420-3049. [Detail]
VRÁBLOVÁ, Martina, Daniel VRÁBL, Barbora SOKOLOVÁ, Dominika MARKOVÁ a Marie HRONKOVÁ. A modified method for enzymatic isolation of and subsequent wax extraction from Arabidopsis thaliana leaf cuticle. Plant Methods. 2020, 16(129), s. 1-11. ISSN 1746-4811. [Detail]
SANTRUCEK, J., L. SCHREIBER, J. MACKOVA, Martina VRÁBLOVÁ, J. KVETON, P. MACEK a J. NEUWIRTHOVA. Partitioning of mesophyll conductance for CO2 into intercellular and cellular components using carbon isotope composition of cuticles from opposite leaf sides. Photosynthesis Research. Springer, 2019, 141(1), s. 33-51. ISSN 0166-8595. [Detail]
VRÁBLOVÁ, Martina, M. HRONKOVA, D. VRABL, J. KUBASEK a J. SANTRUCEK. Light intensity-regulated stomatal development in three generations of Lepidium sativum. Environmental and Experimental Botany. SAN DIEGO: Elsevier, 2018, 156(prosinec), s. 316-324. ISSN 0098-8472. [Detail]
PLAVCOVÁ, L., M. HRONKOVÁ, M. ŠIMKOVÁ, J. KVĚTOŇ, Martina VRÁBLOVÁ, J. KUBÁSEK a J. ŠANTRŮČEK. Seasonal variation of δ18O and δ2H in leaf water of Fagus sylvatica L. and related water compartments. Journal of Plant Physiology. Mnichov: Urban & Fischer, 2018, 227(AUG 2018), s. 56-65. ISSN 0176-1617. [Detail]
HARENČÁK, Jan, Irena HOŠTIČKOVÁ, Martina VRÁBLOVÁ, Eva JOZOVÁ a Vladislav ČURN. Exprese genů ERD10 a ICE1 při aklimatizaci u odrůd řepky s kontrastní reakcí na stres chladem. Úroda. Profi Press, 2018, 12(LXVI), s. 131-134. ISSN 0139-6013. [Detail]
HOŠTIČKOVÁ, Irena, Martina VRÁBLOVÁ, Andrea RYCHLÁ, Marie HRONKOVÁ, Eva JOZOVÁ a Vladislav ČURN. Infračervená termografie jako nástroj pro výběr genotypů máku s kontrastní reakcí na stres suchem. Úroda. Profi Press, 2018, 12(LXVI), s. 143-146. ISSN 0139-6013. [Detail]
VRÁBLOVÁ, Martina, Daniel VRÁBL, Marie HRONKOVÁ, Jiří KUBÁSEK a Jiří ŠANTRŮČEK. Stomatal function, density and pattern, and CO2 assimilation in Arabidopsis thaliana tmm1 and sdd1-1 mutants. Plant Biology. Wiley-Blackwell, 2017, 19(5), s. 689-701. ISSN 1435-8603. [Detail]
KOUTNÍK, Ivan, Martina VRÁBLOVÁ a Marcel ŠIHOR. Methods for cyanide removal from wastewater. Waste Forum. České ekologické manažerské centrum, 2017, s. 133-140. ISSN 1804-0195. [Detail]
JELÍNKOVÁ, Irena, Martina VRÁBLOVÁ, Jan HARENČÁK, Petr ŠTOIDL a Vladimír ČURN. Využití metody rezonance povrchového plazmonu k selekci chladu odolných genotypů řepky ozimé (Brassica napus subsp. napus). Úroda. Profi Press, 2017, s. 215-217. ISSN 0139-6013. [Detail]

2020/2021

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Vývoj metody pro průkaz a stanovení kofeinu, nikotinu a jejich metabolitů metodou LC-MS/MS
(Method development for identification and quantification of caffeine, nicotine ant their metabolites by LC-MS/MS method)
Vojtěch Kasan Mgr. Martina Vráblová, Ph.D. Bakalářská
Degradace léčiv a pesticidů v akvaponickém systému
(Degradation of drugs and pesticides in the aquaponic system)
Bc. Nikola Veverková Mgr. Martina Vráblová, Ph.D. Diplomová

2018/2019

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Stanovení stopových množství organických látek v biologickém materiálu s využitím mikrovlnného reaktoru k přípravě vzorků
(Determination of trace amounts of organic substancs in biological material using microwave reactor for sample preparation)
Bc. Hana Vjatráková Mgr. Pavel Buček, Ph.D. Diplomová
Studium transportních jevů s využitím metody rezonance povrchových plazmonů
(Study of transport phenomena using the surface plasmon resonance method)
Ing. Dominika Marková Mgr. Martina Vráblová, Ph.D. Diplomová

2017/2018

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Monitoring kvality vod v systémech intenzivní zemědělské produkce
(Monitoring water quality in systems of intensive agricultural production)
Bc. Nikola Veverková Mgr. Martina Vráblová, Ph.D. Bakalářská

2015/2016

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Analýza emise volatilních látek rostlinami v měnících se podmínkách prostředí
(Analysis of Emission of Volatile Compounds in Plants in Changing Environment Conditions)
Radka Plačková Mgr. Martina Vráblová, Ph.D. Bakalářská