Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Pracoviště se zaměřuje na výzkum oxidačních procesů termického zpracování odpadů. Laboratoř je vybavená spalovací pecí na odpad s hodinovou kapacitou zpracování 30 kg odpadů. Spalovací zařízení je doplněno systémem čištění spalin a kompletním kontinuálním i diskontinuálním emisním monitoringem, jak syrových, tak i ošetřených spalin. Konfigurace instalovaných zařízení umožňuje volit širokou variabilitu podmínek prováděných vědeckých pokusů. Výzkumná infrastruktura zajišťuje realizaci experimentů s cílem sledování environmentálních parametrů procesu spalování odpadů a zároveň je možné zkoumat energetické aspekty spalovacích procesů. V rámci nabízených aktivit se pozornost dále soustřeďuje na výzkum vlastností a hodnocení materiálového využití tuhých zbytků po spalování odpadů.

Výzkumné činnosti

  • Zvýšení účinnosti spalovacích procesů za současného snižování negativních dopadů na vnějším prostředí spalování odpadů se specifickými parametry vyhodnocení metodiky pro stanovení tepla pece pro spalování odpadu.

Základní vybavení

  • Periodicky pracující spalovací pec o maximálním jednorázovém množství 100 kg spáleného odpadu v závislosti na měrné hmotnosti spalovaného odpadu. Předpokladem je, že doba spalování tohoto maximálního množství bude cca 6 hodin.
  • Nepřetržitě pracující spalovací pec je opatřená dohořívací komorou s hořáky na zemní plyn a je určena pro nominální kapacitou 30 kg odpadu spálené za hodinu při výhřevnosti 17 MJ.kg-1. Pec umožňuje spalování tuhých i kapalných odpadů.
  • Filtrační jednotka pro čištění spalin suchou metodou. Zařízení je navrženo tak, aby umožňovalo odběr vzorků surových i na různém stupni vyčištěných spalin a umožňovalo tak výzkum a optimalizaci procesu spalování i čištění. Parametry zařízení: hadicová filtrační jednotka s tlakovzdušnou regenerací podle tlakové ztráty i podle času s možností přepínání, filtrační rychlost 13 mm/s, s možností měnit parametry regenerace za provozu.
  • Monitoring znečišťujících látek v odpadních plynech před a po čištění. Koncentrace CO2, O2, CO, NO, NO2, N2O a SO2 mohou být
    monitorovány nepřetržitě, možný je i diskontinuální odběr vzorků spalin pro měření pevných částic, těžkých kovů a dalších složek. Další mobilní zařízení měřící CO2, O2 a CO ve spalinách umožňuje monitorování kvality spalování přímo ve spalovací komoře.

Kontakt

prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
e-mail: jozef.vlcek@vsb.cz
tel.: 00420 597 32 7308

Spalovna2 ctverec

Spalovna1 ctverec

Prototyp, funkční vzorek

RACLAVSKÝ, Milan, Jozef VLČEK, Jiří BURDA, Jana RACLAVSKÁ, Milan ŠVOMA, Martina HERMANNOVÁ a Marek VELIČKA. Zařízení pro rychlé a orientační stanovení tepelně izolačních vlastností materiálů. ECOFER s.r.o. 50% a VŠB-TUO 45% a Švoma - Stroje, s.r.o CZ 5%, 2020. [Detail]
RACLAVSKÝ, Milan, Martina HERMANNOVÁ, Natálie RACLAVSKÁ, Jozef VLČEK, Jiří BURDA, Miroslava KLÁROVÁ a Marek VELIČKA. Upravený keramický materiál se zlepšenými tepelně izolačními vlastnostmi. ECOFER s.r.o. 55% a VŠB-TUO 45%, 2020. [Detail]
LANG, Karel, Pavel KOVAŘ, Lucie KERŠNEROVÁ, Jozef VLČEK, Miroslava KLÁROVÁ, Michaela TOPINKOVÁ, Jiří BURDA, Marek VELIČKA a Hana OVČAČÍKOVÁ. Andalusitový tvarový žárovzdorný materiál A60S-ZB. VŠB-TUO 50% a P-D Refractories CZ, a.s. 50%, 2019. [Detail]
LANG, Karel, Pavel KOVAR, Lucie KERŠNEROVÁ, Jozef VLČEK, Miroslava KLÁROVÁ, Michaela TOPINKOVÁ, Jiří BURDA, Marek VELIČKA a Hana OVČAČÍKOVÁ. Vysocehlinitý tvarový žárovzdorný materiál A80K-ZB. VŠB-TUO 50% a P-D Refractories CZ, a.s. 50%, 2019. [Detail]
LANG, Karel, Pavel KOVAŘ, Lucie KERŠNEROVÁ, Jozef VLČEK, Miroslava KLÁROVÁ, Michaela TOPINKOVÁ, Jiří BURDA, Marek VELIČKA a Hana OVČAČÍKOVÁ. Vysocehlinitý tvarový žárovzdorný materiál A98K-ZB. VŠB-TUO 50% a P-D Refractories CZ, a.s. 50%, 2019. [Detail]
LANG, Karel, Pavel KOVAŘ, Lucie KERŠNEROVÁ, Jozef VLČEK, Miroslava KLÁROVÁ, Michaela TOPINKOVÁ, Jiří BURDA, Marek VELIČKA a Hana OVČAČÍKOVÁ. Netvarový žárovzdorný materiál ZBU155-70 SiC-ZB. VŠB-TUO 50% a P-D Refractories CZ, a.s. 50%, 2019. [Detail]
VLČEK, Jozef, Jiří BURDA, Jakub KORPAS, Petr JIRSA, René SOMMR a Václav VESELÝ. Demonstrační mobilní jednotka pro likvidaci odpadů. VŠB-TUO 50% a SMS CZ s.r.o. 50%, 2019. [Detail]
VOMOČIL, Zdeněk, Dušan VAŠÍČEK, Kamil SIKORA, David MOHYLA, Filip OVČAČÍK, Jozef VLČEK, Marek VELIČKA, Jiří BURDA a Dalibor JANČAR. Funkční vzorek mobilního kontejnerového zařízení na CNG. VÍTKOVICE MECHANIKA a.s., 2016. [Detail]
ZDENĚK, Vomočil, Dušan VAŠÍČEK, Kamil SIKORA, David MOHYLA, Jozef VLČEK, Marek VELIČKA, Jiří BURDA a Dalibor JANČAR. Funkční vzorek regulační řady DV-25MPa. VÍTKOVICE MECHANIKA a.s., 2015. [Detail]
VLČEK, Jozef, Hana OVČAČÍKOVÁ a Tereza KLEČKOVÁ PORODOVÁ. Příprava glazur na bázi okujových kalů. VŠB - TU Ostrava, FMMI, Katedra tepelné techniky, 2014. [Detail]
VLČEK, Jozef a Hana OVČAČÍKOVÁ. Příprava glazur na bázi odprašků z aglomerace. VŠB - TU Ostrava, FMMI, Katedra tepelné techniky, 2014. [Detail]
VLČEK, Jozef, Tereza KLEČKOVÁ PORODOVÁ a Hana OVČAČÍKOVÁ. Betonová směs s obsahem pigmentu na bázi odpadních kalů z výroby ZnCl2. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2012. [Detail]
VLČEK, Jozef, Miroslava KLÁROVÁ, Michaela TOPINKOVÁ a Václava TOMKOVÁ. Kovonosná vsázková přísada do metalurgických agregátů na bázi konvertorových kalů. VŠB-TU Ostrava, katedra tepelné techniky, 2012. [Detail]
VLČEK, Jozef, Miroslava KLÁROVÁ, Michaela TOPINKOVÁ a Václava TOMKOVÁ. Obohacující příměs do vsázky metalurgických agregátů na bázi směsi strusky z mimopecního odsíření surového železa a okují pocházejících z hutní výroby. VŠB-TU Ostrava, katedra tepelné techniky, 2012. [Detail]
VLČEK, Jozef, Miroslava KLÁROVÁ, Michaela TOPINKOVÁ a Václava TOMKOVÁ. Přísada do vsázky metalurgických agregátů na bázi strusky z mimopecního odsíření surového železa. VŠB-TU Ostrava, katedra tepelné techniky, 2012. [Detail]
VLČEK, Jozef, Tereza KLEČKOVÁ PORODOVÁ a Hana OVČAČÍKOVÁ. Glazura s obsahem odpadních kalů z výroby ZnCl2. VŠB-TU Ostrava, katedra tepelné techniky, 2012. [Detail]
VLČEK, Jozef, Miroslava KLÁROVÁ, Michaela TOPINKOVÁ a Václava TOMKOVÁ. Solidifikační směs. VŠB - TU Ostrava, FMMI, Katedra tepelné techniky, 2011. [Detail]
VAVRO, Martin, Jana BOHÁČOVÁ, Jozef VLČEK a David BUJDOŠ. Polosuchá lisovaná geopolymerní směs. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2010. [Detail]

2018/2019

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Studium pojivových schopností tuhých zbytků po spalování odpadů
(Study connective capabilities of solid residues from the waste incineration)
Ing. Veronika Blahůšková, Ph.D. prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D. Disertační

2017/2018

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Vliv granulometrické skladby hlinitokřemičitých surovin na funkční vlastnosti tvarových žárovzdorných materiálů
(Particle size distribution of Al2O3 – SiO2 raw materials influence on functional properties of shape ceramic products)
Bc. Martin Bača prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D. Bakalářská
Využití strusek z výroby oceli v elektrické obloukové peci a z pánvové metalurgie
(Slag utilization from steel production in electric arc furnace and from ladle metallurgy)
Bc. Vladimír Polášek prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D. Diplomová
Modifikování hydratačních dějů alkalicky aktivovaných pojiv
(Modification of hydration processes of alkali activated binders)
Ing. Michaela Topinková, Ph.D. prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D. Disertační

2015/2016

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Objemová stabilita metalurgických strusek
(Volume stability of metallurgical slag)
Ing. Monika Hawliczková prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D. Diplomová
Zpracování jemnozrnných odpadů z energetiky a metalurgie
(The Treatment of the Fine Granular from the Metallurgy and Energetics Industry)
Ing. Romana Švrčinová, Ph.D. prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D. Disertační

2014/2015

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Tenkovrstvé povrchy keramických materiálů
(Thin layer surface of ceramics materials )
Ing. Barbora Janíková prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D. Diplomová

2013/2014

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Metody zkoušení vlastností tvarových žárovzdorných keramických výrobků
(Methods for the testing of the properties of shaped refractory materials)
Bc. Olga Kyvalská prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D. Bakalářská
Aplikace žárovzdorných keramických materiálů v kyslíkovém konvertoru
(Ceramic refractory materials applied in basic oxygen furnace)
Ing. Karel Soukal prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D. Diplomová
Hydrokeramika jako alternativní nízkoenergetický pojivový systém
(Hydroceramic as Alternative Low Energy Binder System)
Ing. Petra Matějková, Ph.D. prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D. Disertační

2011/2012

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Hodnocení jakosti dinasových výrobků pro koksárenské baterie
(Evalution of quality of silica brick for coke furnaces)
Bc. Jaroslav Palička prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D. Diplomová
Návrh složení a ověření funkčních vlastnosti glazur a engob na bázi oxidu železitého z odpadních kalů
(Composition proposal and evolution of properties glazes and engobes on the base iron oxide from waste sludge)
Bc. Šárka Bončková prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D. Diplomová

2010/2011

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Tvorba solidifikační směsi popílku a odprašků z výroby oceli
(Development of solidification mixture of fly ash and waste dust from steel production)
Bc. Pavel Penc prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D. Diplomová
Termická stabilita pojiv na bázi metalurgických strusek
(Thermic Stability of Binders on the Basis of Metallurgical Slags)
Ing. Lucie Drongová prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D. Disertační

2009/2010

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Odpady ve zdravotnických zařízeních a jejich dopady na životní prostředí
(Wastes from Health-care Facilities and Their Environment Impact)
Bc. Šárka Bončková prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D. Bakalářská
Zpracování vedlejších produktů z výroby koksu
(Processing of Co-Products from Coke Production )
Bc. Jaroslav Palička prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D. Bakalářská
Lehčené materiály na bázi metalurgických strusek
(Light - weight Materials based on the Metalurgical Slags)
Bc. Petr Parák prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D. Diplomová

2008/2009

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Materiálové využití odpadních plastů
(Waste Plastic Materials Utilization )
Bc. Michal Huf prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D. Bakalářská
Žárovzdorné keramické materiály v sekundární metalurgii oceli
(Refractory Materials in Secondary Metallurgy of Steel)
Bc. Pavel Penc prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D. Bakalářská
Výzkum vybraných vlastností lehčených materiálů na bázi metalurgických strusek
(Selected Properties of Light – Weight Materials on The Basis of Metallurgy Slag Researched)
Bc. Sabina Herzánová prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D. Diplomová