Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Pracoviště se zaměřuje na výzkum oxidačních procesů termického zpracování odpadů, nebo jiných paliv. Klíčovým zařízením laboratoře je kontinuálně pracující rotační pec s navazující dospalovací komorou. Obě komory jsou vybaveny podpůrnými plynovými hořáky. Rotační pec umožňuje tepelné zpracování materiálů při teplotě do 800 °C, dospalovací komora pak zajišťuje ohřev plynných produktů na teplotu maximálně 1150 °C. Zařízení umožňuje zpracovat až 20 kg materiálu za hodinu. Součástí technologie je systém chlazení spalin a jejich čištění pomocí tkaninového filtru. Pecní zařízení je vybaveno kompletním monitoringem ukazatelů umožňujících zpracování energetické bilance procesu. Dále je součástí technologie monitoring složení surových i ošetřených spalin. Základní spalinové složky jsou analyzovány kontinuálně, komplexnost emisního rozboru je navíc zabezpečena sestavami pro diskontinuální odběr. Proces lze modifikovat prostřednictvím aditiv, které je možno dávkovat do různých uzlů technologie. Součástí je systém vysokoteplotní denitrifikace spalin pomocí přídavku NH3. Termický proces je řízen prostřednictvím automatizovaného systému a v případě potřeby i s možností manuálního nastavovaní vybraných parametrů procesů.

Kromě výzkumu spalovacích pochodů je možno rotační pec využít ke studiu kalcinačních pochodů anorganických materiálů.

 

 

 

 

 

Výzkumné činnosti

 • Zvýšení účinnosti spalovacích procesů.
 • Snižování negativních dopadů spalovacích procesů na vnější prostředí.
 • Spalování odpadů a paliv se specifickými parametry.
 • Hodnocení tepelné bilance sledovaných termických dějů.
 • Kalcinace anorganických oxidických materiálů.

Základní vybavení

 • Kontinuálně pracující rotační pec s navazující dospalovací komorou. Pec umožňuje spalování tuhých i kapalných odpadů/paliv a dále umožňuje kalcinaci anorganických materiálů.
 • Filtrační jednotka pro čištění spalin suchou metodou s možnosti dávkování reakčních činidel.
 • Odběrové sondy pro plynné emisní složky umístněné v různých pozicích technologického cyklu, od reakční komory až po odvod spalin za filtrem do komína.
 • Kontinuální monitoring koncentrace CO2, O2, CO, NO, NO2, N2O, SOa CxHy, diskontinuální odběr vzorků spalin za účelem měření TZL, těžkých kovů a dalších složek včetně PAH, PCB a PCDD/F.

Nabízené služby

 • Komplexní spalovací zkouška - spalování odpadů resp. jiných paliv, energetická a materiálová bilance procesu (vyhodnocení tepelné práce, hodnocení složení spalin před, nebo za filtrační jednotkou, hodnocení tuhých zbytků po spalovacích procesech).
 • Stanovení termo-fyzikálních vlastností odpadů.
 • Posuzování vlivu aditiv na spalovací proces.
 • Aplikace vysokoteplotní denitrifikace ve spalovacích procesech.
 • Návrh možností materiálového využití tuhých zbytků po spalování.
 • Kalcinace anorganických materiálů (jíly, uhličitany apod.) a hodnocení kalcinačních produktů.

 

Členové výzkumného týmu

prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
Ing. Jakub Korpas, Ph.D.
Ing. Lukáš Carbol
Ing. Jiří Burda
Ing. Jiří Fiedor, Ph.D.
doc. Ing. Marek Velička, Ph.D.
Jiří Jureček

Kontakt na vedoucího výzkumného týmu

prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
e-mail:
tel.: 00420 597 32 7308

2021_09_29_Fotky_spalovna_IET_05_s

2021_09_29_Fotky_spalovna_IET_02_s

2021_09_29_Fotky_spalovna_IET_09_s

2018/2019

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Studium pojivových schopností tuhých zbytků po spalování odpadů
(Study connective capabilities of solid residues from the waste incineration)
Ing. Veronika Blahůšková, Ph.D. prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D. Disertační

2017/2018

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Vliv granulometrické skladby hlinitokřemičitých surovin na funkční vlastnosti tvarových žárovzdorných materiálů
(Particle size distribution of Al2O3 – SiO2 raw materials influence on functional properties of shape ceramic products)
Bc. Martin Bača prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D. Bakalářská
Využití strusek z výroby oceli v elektrické obloukové peci a z pánvové metalurgie
(Slag utilization from steel production in electric arc furnace and from ladle metallurgy)
Bc. Vladimír Polášek prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D. Diplomová
Modifikování hydratačních dějů alkalicky aktivovaných pojiv
(Modification of hydration processes of alkali activated binders)
Ing. Michaela Topinková, Ph.D. prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D. Disertační

2015/2016

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Objemová stabilita metalurgických strusek
(Volume stability of metallurgical slag)
Ing. Monika Hawliczková prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D. Diplomová
Zpracování jemnozrnných odpadů z energetiky a metalurgie
(The Treatment of the Fine Granular from the Metallurgy and Energetics Industry)
Ing. Romana Švrčinová, Ph.D. prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D. Disertační

2014/2015

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Tenkovrstvé povrchy keramických materiálů
(Thin layer surface of ceramics materials )
Ing. Barbora Janíková prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D. Diplomová

2013/2014

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Metody zkoušení vlastností tvarových žárovzdorných keramických výrobků
(Methods for the testing of the properties of shaped refractory materials)
Bc. Olga Kyvalská prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D. Bakalářská
Aplikace žárovzdorných keramických materiálů v kyslíkovém konvertoru
(Ceramic refractory materials applied in basic oxygen furnace)
Ing. Karel Soukal prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D. Diplomová
Hydrokeramika jako alternativní nízkoenergetický pojivový systém
(Hydroceramic as Alternative Low Energy Binder System)
Ing. Petra Matějková, Ph.D. prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D. Disertační

2011/2012

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Hodnocení jakosti dinasových výrobků pro koksárenské baterie
(Evalution of quality of silica brick for coke furnaces)
Bc. Jaroslav Palička prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D. Diplomová
Návrh složení a ověření funkčních vlastnosti glazur a engob na bázi oxidu železitého z odpadních kalů
(Composition proposal and evolution of properties glazes and engobes on the base iron oxide from waste sludge)
Bc. Šárka Bončková prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D. Diplomová

2010/2011

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Tvorba solidifikační směsi popílku a odprašků z výroby oceli
(Development of solidification mixture of fly ash and waste dust from steel production)
Bc. Pavel Penc prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D. Diplomová
Termická stabilita pojiv na bázi metalurgických strusek
(Thermic Stability of Binders on the Basis of Metallurgical Slags)
Ing. Lucie Drongová prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D. Disertační

2009/2010

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Odpady ve zdravotnických zařízeních a jejich dopady na životní prostředí
(Wastes from Health-care Facilities and Their Environment Impact)
Bc. Šárka Bončková prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D. Bakalářská
Zpracování vedlejších produktů z výroby koksu
(Processing of Co-Products from Coke Production )
Bc. Jaroslav Palička prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D. Bakalářská
Lehčené materiály na bázi metalurgických strusek
(Light - weight Materials based on the Metalurgical Slags)
Bc. Petr Parák prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D. Diplomová

2008/2009

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Materiálové využití odpadních plastů
(Waste Plastic Materials Utilization )
Bc. Michal Huf prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D. Bakalářská
Žárovzdorné keramické materiály v sekundární metalurgii oceli
(Refractory Materials in Secondary Metallurgy of Steel)
Bc. Pavel Penc prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D. Bakalářská
Výzkum vybraných vlastností lehčených materiálů na bázi metalurgických strusek
(Selected Properties of Light – Weight Materials on The Basis of Metallurgy Slag Researched)
Bc. Sabina Herzánová prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D. Diplomová