Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Laboratoř poskytuje analytický servis v oblasti analýzy tradičních i alternativních paliv, zbytků po spalování a některých parametrů spalin. Vybavení laboratoře tvoří přístrojová technika, na které je možno stanovit tepelně technické parametry potřebné pro hodnocení palivového a energetického potenciálu různých materiálů. Další analytické přístroje umožňují zjistit fyzikální a chemické vlastnosti produktů spalování, pyrolýzy a určení chemického složení nejen paliv a odpadních materiálů.

Výzkumné činnosti

 • Hodnocení termochemických vlastností tuhých spalitelných odpadů.
 • Tvorba vhodných vsázek odpadních produktů do spalovacích pecí na odpad.
 • Optimalizace procesu energetického využití odpadů v poloprovozním a provozním měřítku.

Základní vybavení laboratoře

 • Termogravimetrický analyzátor TGA 701.
 • Poloautomatický kalorimetr AC 600.
 • Elementární analyzátor CHSN628.
 • Přístroj na stanovení celkového organického uhlíku RC612.
 • Rentgenový fluorescenční spektrometr Spectro Xepos (XRF).
 • Přístroj pro měření aktivního povrchu materiálů Micromeritics 3 Flex (fyzisorpce plynů - BET izoterma).
 • Iontový chromatograf Metrohm 930 Compact IC Flex.
 • Izotachoforetický analyzátor Villa Labeco EA 102.
 • Infračervený spektrometr s Fourierovou transformací Thermo Nicolet iS10 – kvalitativní analýza pevných a kapalných vzorků.

Poskytované služby

 • Stanovení obsahu vlhkosti, prchavé hořlaviny, pevného uhlíku a popela v pevných a kapalných vzorcích.
 • Stanovení hodnoty spalného tepla a výhřevnosti pevných vzorků.
 • Stanovení základního prvkového složení (C, H, N, S) pevných vzorků.
 • Stanovení forem uhlíku v pevných vzorcích metodou řízeného spalování v přesných teplotních krocích.
 • Akreditované analýzy polykondenzovaných aromatických uhlovodíků (PAU) a těkavých organických látek (VOC) v ovzduší.
 • Akreditované analýzy aniontů metodou iontové chromatografie, zejména polutanty ovzduší.
 • Ostatní instrumentální analýzy (individuální požadavky konzultujeme):
  •      Prvkové složení pevných a kapalných vzorků (XRF)
  •      Chromatografické analýzy.
  •      Izotachoforetické stanovení aniontů.

Kontakt

Mgr. Pavel Buček, Ph.D.
e-mail: pavel.bucek@vsb.cz
tel.: 00420 597 32 7321

Odpady3 ctverec

Odpady1 ctverec

Odpady2 ctverec